On the Job

On the Job #museumsdetektive #ndrfernsehen #ndrkulturjournal #ndr #landesmuseumhannover #provenienzforschung #paese #heinekomm
HEINEKOMM@INSTAGRAM

13. Sep­tem­ber 2019 | 19:20 | Lan­des­mu­se­um Han­no­ver
## pro­ve­ni­enz­for­schung ndrfern­se­hen hei­ne­komm ndrkul­tur­jour­nal muse­ums­de­tek­ti­ve lan­des­mu­se­umhan­no­ver pae­se ndr
0

Ausstellungseröffnung »Unter Verdacht«


HEINEKOMM@INSTAGRAM

8. Sep­tem­ber 2019 | 11:49 | Städ­ti­sches Muse­um
## muse­umgoet­tin­gen resti­tu­ti­on hei­ne­komm goet­tin­gen pro­ve­ni­enz­for­schung ndr ndrkul­tur­jour­nal
1

Heimatpflege in Brandenburg

Heimatpflege in Brandenburg #fontane #fontanejahr2019 #literatur #brandenburg
HEINEKOMM@INSTAGRAM

2. August 2019 | 11:29 | Neuglob­sow, Bran­den­burg, Ger­ma­ny
## bran­den­burg fontanejahr2019 lite­ra­tur fon­ta­ne
0

Dubslavs See

Dubslavs See #fontane #fontanejahr2019 #brandenburg
HEINEKOMM@INSTAGRAM

2. August 2019 | 11:08 | Gro­ßer Stech­lin­see
## fon­ta­ne fontanejahr2019 bran­den­burg
0

Video-Editing

Video-Editing #michaeltheedespieltudojürgens #grandpiano #grandhotelheiligendamm #steinwayd #pianolovers
HEINEKOMM@INSTAGRAM

15. Juli 2019 | 21:30 | Ham­burg, Ger­ma­ny
## stein­wayd pia­nolovers grand­pia­no micha­el­t­hee­de­spieltu­do­jür­gens grand­ho­tel­hei­li­gen­damm
1